paros365.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΚΥΚΛΑΔΕΣΠΑΡΟΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Α) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΑΣΩΝ, ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 & Β) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κοινοποίηση

Ο Δήμος Πάρου Νομού Κυκλάδων, διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
ανάθεση της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Α) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ –
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΑΣΩΝ, ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 & Β)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», (CPV): 77313000-7 «Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων»,
77310000-6, «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου», 77312000-0 «Υπηρεσίες
εκκαθάρισης από αγριόχορτα», 75251110-4 «Υπηρεσίες πρόληψης πυρκαγιών», 45510000-5
«Ενοικίαση γερανών με χειριστή», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 137.845,00 € μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: €
170.927,80), ΦΠΑ 24%: 33.082,80 €.
Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα (ομάδες):
ΟΜΑΔΑ Α΄
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024, εκτιμώμενης αξίας 59.892,00 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24%.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΑΣΩΝ – ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2024, εκτιμώμενης αξίας 28.520,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
ΟΜΑΔΑ Γ΄
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ – ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, εκτιμώμενης αξίας 3.949,40 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
ΟΜΑΔΑ Δ΄
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, εκτιμώμενης αξίας 78.566,40 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24%.
Προσφορές υποβάλλονται για μια ή περισσότερες ομάδες. Προσφορές υποβάλλονται για
όλα τα είδη της παροχής υπηρεσιών μιας ομάδας στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.
Όλες οι ομάδες μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως εξής για το κάθε τμήμα/ομάδα:
ΟΜΑΔΑ Α΄: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού και
όχι πέραν της 31-05-2025.
ΟΜΑΔΑ Β΄: Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.
ΟΜΑΔΑ Γ΄: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού και
όχι πέραν της 31-05-2025.
ΟΜΑΔΑ Δ΄: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-12-2026 ή μέχρι εξαντλήσεως του
συμβατικού ποσού.
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στη νήσο Πάρο Νομού Κυκλάδων.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/06/2024 ημέρα Τρίτη
και ώρα 14:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
(Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική
Προσφορά» θα διενεργηθεί την 06/06/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Η γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική. Οι προσφορές των υποψηφίων στο
διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, ποσού ίσου με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης
της/των ομάδας/ομάδων συμμετοχής, άνευ Φ.Π.Α..
Αναλυτικά:
Για την ΟΜΑΔΑ Α΄, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων εξήντα έξι
ευρώ (966,00 € = 48.300,00 x 2%).
Για την ΟΜΑΔΑ Β΄, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα
ευρώ (460,00 € = 23.000,00 x 2%).
Για την ΟΜΑΔΑ Γ΄, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών ευρώ και
εβδομήντα λεπτών (63,70 € = 3.185,00 x 2%).
Για την ΟΜΑΔΑ Δ΄, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων εξήντα
επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (1.267,20 € = 63.360,00 x 2%).
Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης. Δεν
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πάρου. Η δαπάνη για
την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 20-6279.012, Κ.Α. 35-6279.001, Κ.Α. 35-6279.002
& 35-6279.006 σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2024.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ.
4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της
παροχής υπηρεσιών με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και
των λοιπών συμβατικών στοιχείων από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικούς αριθμούς: 350855,
350856, 350857, 350858 όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.paros.gr όπου
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.

Συνημμένα :

Tevxi

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ένθετο Οικονομία: Τέλος οι παρατάσεις στις φορολογικές υποχρεώσεις- Τι θα ισχύσει για τον φόρο εισοδήματος και τα τέλη από το 2025

Οδηγίες στους πολίτες για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας από την Πολιτική Προστασία

Ρ. Δούρου: Ερώτηση προς την κυβέρνηση για την κύρωση των μνημονίων συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία